president_sam_hammond_2016.jpg

ETFO President Sam Hammond
Photo by Kathryn Gaitens